مشخصات لوله های نرم

لوله های نرم در دوکلاس PE32 و PE40 قابل تولید و عرضه می باشند و مشخصات وزن هر متر و ضخامت دیواره لوله ها در جداول زیر قابل مشاهده است.